วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น (2201-2004)

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความเข้าใจหลักการกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสำหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี สำหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม

2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินค้า องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับแรงงาน ชั่วโมงทำงาน อัตราค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รายการหักต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ รายการปรับปรุงปิดบัญชี การจัดทำงบต้นทุนการผลิต